Vastuullisuus

Tavarantoimittajia koskevien käytännesääntöjen avulla vaikutamme siihen, että ostettavat tavarat ja palvelut tuotetaan kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Yleiset vaatimukset

Tavarantoimittajan on noudatettava kaikkia soveltuvia kansallisia lakeja ja määräyksiä kaikissa toimipaikoissaan. Jos relevanttia lainsäädäntöä ei ole, näiden käytännesääntöjen periaatteet on tarkoitettu toimintaohjeiksi.

Input interior odottaa tavarantoimittajan toimivan hyvän liike-elämän etiikan mukaisesti. Tavarantoimittajan on suojeltava liikekumppaneidensa ja asiakkaidensa yksityisyyden suojaa koskevia tietoja, ilmoitettava oikeat ja asianmukaiset tiedot taloudestaan ja liiketoiminnastaan sekä kilpailtava oikeudenmukaisesti ja eettisesti.

Tavarantoimittajalla on oltava käytössään järjestelmä, jolla viestitään ja pannaan täytäntöön käytännesäännöt toimitusketjussa, ja sen on oltava työntekijöiden käytettävissä paikallisella kielellä.

Input interior tiedostaa, että käytännesääntöjen noudattaminen on jatkuva prosessi ja kannustaa tavarantoimittajia jatkuvaan liiketoimintansa parantamiseen. Vuoropuhelun ja yhteistyön kautta Input interior haluaa tukea tavarantoimittajia täyttämään vaatimukset.

Käytännesäännöt perustuvat:

 • Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
 • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 8 työelämän ihmisoikeuksia käsittelevää perusoikeutta.
 • Rion julistus ympäristöstä ja kehityksestä.
 • Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus.

Käytännesäännöt koskevat Input interiorin tavarantoimittajia, ja niissä asetetaan vähimmäisvaatimukset, joita heidän tulee noudattaa ja täyttää omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tavarantoimittaja on velvollinen soveltamaan vastaavia vaatimuksia alihankkijoihinsa.

Ihmisoikeudet

Tavarantoimittajan on tuettava ja kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja varmistettava, että he eivät suoraan tai välillisesti loukkaa ihmisoikeuksia.

Lapsityövoima

Lapsityövoimaa ei saa käyttää. Henkilöä ei saa palkata, jos hän on alaikäinen lakisääteisen vähimmäisikärajan mukaan. Vähimmäisikä on oppivelvollisuuden suorittaminen tai vähintään 15 vuotta (joissakin tapauksissa 14 vuotta).

15–18-vuotiailla työntekijöillä ei saa teettää vaaralliseksi luokiteltua työtä, joka vahingoittaa lapsen henkilökohtaista kehitystä. Henkilökohtaiseen kehitykseen sisältyvät lapsen terveydentila tai fyysinen, psyykkinen, henkinen, moraalinen tai sosiaalinen kehitys. Käytettävissä on oltava toimintaohjeet siitä, millaista työtä 15–18-vuotiaat lapset saavat tehdä. Jos lapsityövoiman käyttöä havaitaan, käytettävissä on oltava toimintasuunnitelma ongelman korjaamiseksi ilman, että se vaikeuttaa lapsen tai perheen sosiaalista tilannetta.

Pakkotyö

Minkäänlaista pakko- tai rangaistustyötä ei sallita. Tavarantoimittaja ei myöskään saa hyötyä pakkotyöstä suoraan tai välillisesti. Työntekijöiden on voitava vapaasti poistua työpaikan tiloista ja alueelta työpäivän päättymisen jälkeen ja voitava vapaasti lopettaa työsuhde kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen. Tavarantoimittaja ei saa pakottaa työntekijöitä luovuttamaan henkilöllisyystodistusta, työlupaa tai arvoesineitä työsuhteen ehtoina.

Kaikki samanarvoisia

Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti, yksilöllisten kykyjen ja pätevyyden perusteella. Ketään ei saa syrjiä rodun, sukupuolen, iän, uskonnon, kastin, kansallisuuden, vamman, poliittisen katsomuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhevelvollisuuksien, siviilisäädyn tai ammattiyhdistyksen jäsenyyden vuoksi. Tavarantoimittajalta ei sallita häirintää, mukaan lukien uhkailua ja painostusta. Häirinnällä tarkoitetaan työntekijöihin kohdistuvaa voimakasta tai epäinhimillistä kohtelua, mukaan lukien seksuaalinen häirintä tai minkäänlainen henkinen tai fyysinen rangaistus.

Työehdot

Tavarantoimittajan on

 • huolehdittava siitä, että työntekijöillä on kirjallinen ja oikeudellisesti sitova työsopimus, josta ilmenevät työn tyyppi, palkka, työaika ja vapaa-aika. Työsopimuksen on oltava sellaisella kielellä, että työntekijä ymmärtää ja noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
 • varmistettava, että kaikki työntekijät saavat tietoa lakisääteisistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • maksettava palkkaa säännöllisesti ja työsopimuksen mukaan. Minimipalkan on oltava lakisääteisen minimitason mukainen tai paikallisen alan standardin mukainen.
 • maksettava sama palkka samasta työstä.
 • varmistettava, että viikoittainen työaika ei ylitä lakisääteistä maksimirajaa tai 60 tuntia viikossa, ylityö mukaan luettuna. Kaiken ylityön on oltava vapaaehtoista, ja siitä on maksettava korvaus kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • varmistettava, että työntekijällä on vähintään yksi vapaapäivä viikossa, taukoja työpäivän aikana ja hänellä on oikeus saada palkallista lomaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • hyväksyttävä sairausloma ja vanhempainvapaa, ja työntekijä on korvattava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • tunnustettava ja kunnioitettava työntekijöiden oikeutta järjestäytyä, liittyä haluamiinsa järjestöihin sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin. Maissa, joissa yhdistymisoikeutta on rajoitettu tai se on kehitteillä, tavarantoimittajien on autettava työntekijöitä tapaamaan yritysjohtoa keskustellakseen työehdoista ilman kielteisiä seurauksia.

Työympäristö

Tavarantoimittajan on

 • työskenneltävä työntekijöiden turvallisen ja terveyttä edistävän työympäristön luomiseksi. Tavarantoimittajalla on oltava kirjallinen työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka työpaikalla ja sen on oltava työntekijöiden tiedossa ja saatavilla.
 • aktiivisesti ehkäistävä työtapaturmia tekemällä systemaattista työympäristötyötä. Työntekijöiden on saatava asianmukaista koulutusta suorittaakseen työnsä turvallisesti. Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet on dokumentoitava. Työntekijöillä on oltava käytettävissään asianmukainen suojavarustus ilmaiseksi.
 • varmistettava, että työpaikka on puhdas ja turvallinen. Työntekijöillä on oltava käytettävissään puhtaat saniteettitilat ja puhdasta juomavettä. Lämpötilan, ilman ja melutason on oltava kansallisen lainsäädännön mukainen.
 • käsiteltävä kemikaaleja turvallisesti
 • oltava käytössä palontorjunta- ja paloturvallisuustoimenpiteet kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti. Paloharjoituksia on järjestettävä säännöllisesti.

Jos tavarantoimittaja tarjoaa työntekijöilleen asuntoja, paloturvallisuus-, turvallisuus- ja hygieniavaatimukset koskevat myös näitä asuntoja.

Ympäristö

Tavarantoimittajan on

 • pyrittävä järjestelmällisesti vähentämään tuotannon vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Tällaiseen järjestelmälliseen työhön voi sisältyä mutta ei rajoittuen; riskianalyysi ja tärkeimpien ympäristönäkökohtien tunnistaminen, ympäristövaikutusten mittaaminen, rekisteröinti ja jatkuva parantaminen sekä energian ja resurssien kulutuksen sekä päästöjen minimointi.
 • määriteltävä lyhyen ja pitkän aikavälin ympäristötavoitteet, mukaan lukien toimintasuunnitelmat jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.
 • sovellettava ennalta varautumisen periaatetta materiaalien ja tuotantomenetelmien valinnassa.
 • luotava kirjallinen ympäristöpolitiikka, jonka hallinto on allekirjoittanut ja joka on työntekijöiden tiedossa ja saatavilla.
 • oltava käytettävissä rutiinit ja käytännöt, joilla varmistetaan relevantin ympäristölainsäädännön noudattaminen.
 • varmistettava, että työntekijöillä on riittävästi osaamista jatkuvan koulutuksen kautta.

Korruption vastainen työ

Minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai palkitsemista eikä lahjusten vastaanottamista sallita, ja tavarantoimittajalla on oltava käytettävissä rutiinit ja prosessit korruption havaitsemiseksi, korjaamiseksi ja käsittelemiseksi.

Tavarantoimittaja ja sen työntekijät eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota sopimattomia maksuja, lahjoja tai muita korvauksia, jotka voisivat hyödyttää liiketoimintaa ja siten vaikuttaa liiketoiminnan päätösten objektiivisuuteen.

Kampanjointia, edustamista ja lahjoja tulee leimata avoimuus, maltillisuus ja niillä on aina oltava luonnollinen yhteys liikesuhteeseen. Tämä koskee myös agentteja ja muita välittäjiä.

Noudattaminen ja seuranta

voi tapahtua työpöytätarkistuksen (itsearviointilomakkeen perusteella laaditun asiakirjan tarkastelun) ja/tai paikan päällä suoritettavien tarkistusten avulla. Tarkastuksen voi suorittaa Input interior tai kolmas osapuoli.

Input interiorin pyynnöstä tavarantoimittajan on annettava käyttämiensä alihankkijoiden nimi ja toimipaikka.

Jos tavarantoimittaja ei noudata käytännesääntöjen vaatimuksia, tavarantoimittaja vastaa siitä, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman pian. Jos tavarantoimittaja ei noudata vaatimuksia ja/tai toistaa ja rikkoo vakavasti käytännesääntöjen vaatimuksia, liikekumppanuus voidaan irtisanoa.

Input interior uskoo yhteistyöhön ja on halukas tekemään tavarantoimittajien kanssa yhteistyötä käytännesääntöjen vaatimusten noudattamiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Kiitos

Palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Takaisin lomakkeeseen
Pahoittelemme.

Odottamaton tekninen virhe, yritä ystävällisesti uudelleen.

Takaisin lomakkeeseen